W dniu 27.08.2021 w Ostrowcu Świętokrzyskim Koło SITPH przy Hucie Ostrowiec zorganizowało seminarium naukowo-techniczne z okazji Dnia Hutnika 2021.

Podczas seminarium, prezesi Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec (Andrzej Sidowski, Marta Jałocha) przedstawili 100-letnią historię działalności stowarzyszeniowej w branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim (od 1921 roku). W roku 1921 Zakłady Ostrowieckie otrzymały kontrakt z Ministerstwa Kolei Żelaznych w zakresie produkcji wagonów, dla potrzeb realizacji, której niezbędne było istotne uzupełnienie kadry inżynieryjno – technicznej. W lutym 1921 roku inżynierowie i technicy 1921 z Zakładów Ostrowieckich postanowili założyć stowarzyszenie techniczne. Ruch stowarzyszeniowy w zakresie branży hutniczej jest w roku 2021 kontynuowany przez Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, będącej nowoczesnym kombinatem metalurgicznym zlokalizowanym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Właścicielem Huty Ostrowiec (CELSA Huta Ostrowiec) jest hiszpańska grupa CELSA.

Następnie Pan Tomasz Dunal (kierownik Walcowni Drobnej w CELSA Huta Ostrowiec) przedstawił 40-letnią historię Walcowni Drobnej (od 1981 roku) wskazując na udział kadry inżynieryjno – technicznej w ewolucji stosowanych technologii, linii produkcyjnych, implementacji cyfryzacji w procesach decyzyjnych i miar oceny efektywności oceny wyników produkcyjnych.

Referat na temat sytuacji hutnictwa po pandemii COVID-19, szanse i perspektywy, przedstawił prezes Hutniczej Izby Przemysłowej, Pan Stefan Dzienniak.

Prezes SITPH, prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, w swoim adresie do uczestników zauważył między innymi: „…Można stwierdzić, że reprezentujemy nowoczesny przemysł, który również w trudnych okresach dla stabilności rynku radzi sobie zupełnie dobrze. …. Aby cele produkcyjne w praktyce mogły zostać zrealizowane niezbędny jest potencjał ludzki złożony z fachowców, praktyków i twórców dobrze znających i rozumiejących branżę hutniczą. …. Ta sztafeta pokoleniowa jest w szczególności dobrze widoczna tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie wspólna praca połączona z wiedzą i praktyką stanowi o sile środowiska polskich inżynierów i techników, w szczególności branży hutniczej.”

Następnie prezes SITPH wręczył okolicznościowe dyplomy przyznane decyzją Zarządu Głównego SITPH dla:
1. Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, z gratulacjami jubileuszu 100 – lecia działalności stowarzyszeniowej na rzecz branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim;
2. Walcowni Drobnej w Hucie Ostrowiec w Ostrowcu Świętokrzyskim, z gratulacjami jubileuszu 40 – lecia działalności;
3. Hutniczej Izby Przemysłowo – Handlowej w Katowicach, z gratulacjami jubileuszu 30 – lecia działalności.

Okolicznościowy adres na ręce prezeski Koła SITPH przy Hucie Ostrowiec, pani Marty Jałochy, wręczyła pani Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT (Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej).

Okolicznościowe adresy dla 100-letniego Jubilata skierowali następnie biorący udział w uroczystości Goście, reprezentujący między innymi władze lokalne i samorządowe, środowiska akademickie, przemysł i inne.

Zasłużeni dla społecznej działalności stowarzyszeniowej na rzecz branży hutniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymali medale okolicznościowe, a następnie odbyła się uroczystość ślubowania młodych hutników oraz tradycyjne spotkanie pod Kadzią.


SITPH zaprasza - Dołącz do Nas!

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, w nawiązaniu do sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych (od 1892), jest dobrowolnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, reprezentującym społeczność branży hutniczej i branż mu pokrewnych, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego. SITPH działa na rzecz rozwoju polskich inżynierów i techników.

 

 

Hutnik - Wiadomości Hutnicze

HUTNIK - Wiadomości Hutnicze (od 1929) jest czasopismem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH). Czasopismo HUTNIK-Wiadomości Hutnicze odegrało i odgrywa istotną rolę w promowaniu osiągnięć polskich naukowców i inżynierów w obszarze metalurgii stali. Artykuły naukowo-badawcze publikowane w czasopiśmie obejmują zagadnienia związane z technologią wytwarzania, automatyzacją, mechanizacją, komputeryzacją, energetyką, ekologią, gospodarką remontową, systemami zarządzania jakością i środowiskiem jak również ekonomiką produkcji związaną z wytwarzaniem żelaza i jego stopów oraz kształtowania hutniczych wyrobów stalowych.

redakcja.hutnik@sitph.pl

 

 

 

SITPH członkiem FSNT-NOT

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych stowarzyszonych w Naczelnej Organizacji Technicznej.